Tablice Pamiątkowe Tadeusza Kościuszki w Nowym Jorku

 

Projekt Tablic Pamiątkowych Tadeusza Kościuszki na Kosciuszko Bridge w Nowym Jorku.
Każdy dzień – Dniem Tadeusza Kościuszki w Nowym Jorku.
Jesteśmy tuż po Dniu Kazimierza Pułaskiego, który obchodzimy w formie największej polonijnej parady na świecie. Od 1936 roku Nowy Jork, a zwłaszcza 5. Aleja na Manhattanie jest biało-czerwona i polska. Wyobraźmy sobie scenę, w której każdego dnia wszyscy przejeżdżający 5. Aleją mogliby spotkać się z gen. Kazimierzem Pułaskim i dowiedzieć się o jego polskich losach oraz jego udziale w Rewolucji Amerykańskiej. Jest to raczej nierealne w przypadku Pułaskiego….ale inny bohater walki „Za wolność naszą i waszą” ma więcej szczęścia.
Od 15 października, dla wszystkich osób przejeżdżających przez Kosciuszko Bridge, każdy dzień – przez kolejne setki lat – będzie Dniem Tadeusza Kościuszki. Most ten znajdujący się pomiędzy Greenpointem a Maspeth jest jednym z najważniejszych i najpopularniejszych mostów w Nowym Jorku. Codziennie przejeżdża przez niego, a czasem także stoi w korkach, około 120 tysięcy samochodów. Od 15 października osoby znajdujące się w samochodach, ale także spacerujące i jeżdżące rowerami po ścieżce dla pieszych będą mogli podziwiać projekt złożony z tablic odlanych z brązu i poświęconych gen. Tadeuszowi Kościuszce. Tablice te, znajdujące się na głównym pylonie (filarze) – przy kładce od strony Maspeth – pozostaną tam już na zawsze, będą na „dzień dobry” i na „dobranoc”, będa witały i żegnały osoby korzystające z Kosciuszko Bridge o każdej porze roku i przez co najmniej kolejne dwa stulecia.
Pomimo ogromnych zasług podczas Rewolucji Amerykańskiej obecnie niewiele możemy się dowiedzieć o gen. Tadeuszu Kościuszce, czy to w mediach, czy to szkołach, czy też nawet w muzeach poświęconych tejże Rewolucji Amerykańskiej. Jedyne co Amerykanie wiedzą na temat bohatera obojga narodów, to to, że są mosty, ulice, pomniki i szkoły noszące dedykowane komuś, kto ma trudne do wymówienia nazwisko.
Projekt nowojorskiej Fundacji Dobra Polska Szkoła wsparty przez Fundację Będziem Polakami z Polski, ma to zmienić i pokazać setkom tysięcy nowojorczyków oraz Amerykanów z całych Stanów Zjednoczonych, którzy będą przyjeżdżać mostem Kościuszki, a także tym, którzy zainteresują się tym pięknym projektem w internecie, kim był gen. Tadeusz Kościuszko oraz co zrobił dla amerykańskiej i polskiej historii.
Odsłonięcie Tablic Pamiątkowych Tadeusza Kościuszki na Moście Kościuszki w Nowym Jorku odbędzie się 15 października 2022.
Ceremonię odsłonięcia przygotowuje biuro gubernatora stanu Nowy Jork Kathy Hochul. Początek ceremonii jest planowany na 10am… przy głównym pylonie (filarze) – przy kładce od strony Maspeth.
Ten wspaniały projekt którego realizacja zajęła dwa lata powstał przy częściowym wsparciu finansowym ze strony Kancelarii Premiera RP. Niestety ostatnie wydarzenia a szczególnie pandemia i wojna w Ukrainie znacznie podniosła koszta jego realizacji. Zapraszamy do wsparcia finansowego Tablic Pamiątkowych Tadeusza Kościuszki, które jest niezbędne do zamknięcia projektu.
Zapraszamy do złożenia donacji na ten wyjątkowy projekt.

Every day – Tadeusz Kościuszko Day in New York.
We are just after Kazimierz Pulaski Day, which we are celebrating in the form of the largest Polish parade in the world. Since 1936, New York, and especially 5th Avenue in Manhattan, is white and red and Polish. Imagine a scene in which every day all those passing 5th Avenue could meet General Kazimierz Pułaski and learn about his Polish fate and participation in the American Revolution. This is rather unrealistic in the case of Pulaski … but another combat hero, „For our freedom and yours”, is more fortunate.
From October 15, for all people crossing the Kosciuszko Bridge, each day – for the next hundreds of years – will be Tadeusz Kościuszko’s Day. This bridge between Greenpoint and Maspeth is one of the most important and popular bridges in New York. About 120,000 cars drive through it every day, and sometimes also stand in traffic jams. From October 15, people in cars, as well as walking and cycling along the pedestrian path, will be able to admire the project consisting of cast bronze plaques dedicated to General Tadeusz Kościuszko. These boards, located on the main pylon (pillar) – at the footbridge from the Maspeth side – will remain there forever, they will be for „good morning” and „good night”, they will be greeted and farewell by people using the Kosciuszko Bridge at any time of the year and for at least the next two centuries.
Despite the enormous merits during the American Revolution, currently we can learn little about General Tadeusz Kościuszko, whether in the media, whether in schools, or even in museums devoted to the American Revolution. The only thing Americans know about the hero of both nations is that there are bridges, streets, monuments, and schools dedicated to someone who has a hard-to-pronounce name.
The project of the Dobra Polska Szkoła Foundation is to change this and show hundreds of thousands of New Yorkers and Americans from all over the United States who will come over the Kościuszko Bridge, as well as those who are interested in this beautiful project on the Internet, who General Tadeusz Kościuszko was and what he did for the American and Polish history.
The unveiling of the Tadeusz Kościuszko memorial plaques on the Kościuszko Bridge in New York will take place on October 15, 2022, 10am
The unveiling ceremony is being prepared by the office of New York State Governor Kathy Hochul.
This wonderful project, the implementation of which took two years, was created with partial financial support from the Chancellery of the Prime Minister of the Republic of Poland. Unfortunately, recent events, especially the pandemic and the war in Ukraine, have significantly increased the cost of its implementation. We invite you to financially support Tadeusz Kościuszko’s memorial plaques, which is necessary for the financial closure of the project.